Lainsäädäntö

Seksipalveluiden myyminen ei ole laitonta, mutta toimintaa säätelee monet lait ja rajoitukset.

Lakikirjasta ei löydy termejä seksityö, seksityöntekijä tai vastikkeellinen seksi. Seksityöhön viittaavia lainsäädäntöteksteissä käytettyjä sanoja ovat seksuaalipalveluiden myyminen ja ostaminen, seksuaalipalveluiden maksullinen tarjoaminen ja prostituutio. Vaikka kaikki seksuaalipalveluiden myymiseen ja ostamiseen liittyvät teot eivät ole rikoksia, on prostituutio ilmiönä hyvin vahvasti säänneltyä ja rajoitettua Suomessa.

Rikoslaissa kielletään toisen prostituutiosta hyötyminen (paritus) ja henkilön hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksessa (ihmiskauppa). Parituslaissa seksuaalipalveluja myyvän henkilön asema on olla rikollisen hyötymisen eli parituksen kohde (ei siis uhri eli asianomistaja) ja ihmiskauppalaissa seksuaalipalveluja myyvä henkilö on hyväksikäyttörikoksen eli ihmiskaupan uhri. Seksuaalipalveluiden ostaminen alle 18-vuotiaalta on kielletty. Samoin, jos on syytä epäillä että seksuaalipalveluita myyvä henkilö on parituksen kohde tai ihmiskaupparikoksen uhri. Prostituutio on seksuaalirikoksia käsittelevässä luvussa määritelty korvausta vastaan tapahtuvaksi sukupuoliyhteydeksi tai siihen rinnastettavaksi seksuaaliseksi teoksi.

Jokaisessa pykälässä on määritelty kyseisen rikoksen tunnusmerkistöt ja niiden sisältöihin syntyy ajan mittaan käsittelyä ja tuomioistuimisen ratkaisuja ohjaavia tulkintoja. Rikosoikeudellisessa prosessissa näitä tunnusmerkistöjä arvioidaan saadun näytön perusteella ja usein asianomistajien ja todistajien kertomuksilla on tärkeä rooli.

Julkisissa tiloissa tapahtuvaa seksuaalipalveluiden ostamista ja myymistä säännellään järjestyslailla. Lisäksi ulkomaalaislaissa on oma pykälänsä, joka rajoittaa EU:n ulkopuolelta Suomeen matkustavia henkilöitä, joiden epäillään hankkivan tuloja seksipalveluja myymällä.

Rikoslain, järjestyslain ja ulkomaalaislain lisäksi seksityötä rajoittavat erilaiset tapaoikeudelliset säännökset.

Rikoslaki

Seksuaalirikokset, rikoslain 20 luku

8 § Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö (seksipalvelujen ostaminen parituksen kohteelta ja ihmiskaupan uhrilta)

8 a § Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (seksipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta)

9 ja 9 a § Paritus ja törkeä paritus

Vapauteen kohdistuvat rikokset, rikoslain 25 luku

3 ja 3 a § Ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa

Järjestyslaki

Seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla on kielletty. (7 § Muu häiriötä aiheuttava toiminta)

Ulkomaalaislaki

148 § Käännyttämisen perusteet, kohta 6: Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos hänen voidaan perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja.