Tiedonkeruu järjestöjen ja seurakuntien tunnistamista ihmiskaupan uhreista

Ihmiskauppa näkyväksi

Pro-tukipiste ylläpitää tilastointijärjestelmää, jonne järjestöt ja seurakunnat voivat kerryttää anonyymiä yksilöitä identifioimatonta tietoa tunnistamistaan ihmiskaupan uhreista. Tiedonkeruu toteutetaan sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka järjestöt ja seurakunnat saavat linkkinä Iris-työn vastaavalta erityisasiantuntijalta (yhteystiedot alla). Tiedonkeruu on osa Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastaista Iris-työtä. Tiedonkeruu järjestöjen ja seurakuntien työssä tunnistetuista mahdollisista ihmiskaupan uhreista käynnistyi 1.2.2018.

Tiedonkeruulla tehdään näkyväksi järjestöjen ja seurakuntien työssä kohtaamaa ihmiskauppaan viittaavaa hyväksikäyttöä ja ihmiskaupan uhrien asemaa. Tietoa käytetään ihmiskaupan uhrien oikeuksien edistämiseksi Suomessa.

Systemaattinen tiedonkeruu järjestöjen ja seurakuntien työssä tunnistetuista ihmiskaupan uhreista täydentää kansallista tilannekuvaa ihmiskaupasta ja ihmiskaupan uhreista. Tällä tiedonkeruulla lisätään tietoa myös niistä ihmiskauppaan viittaavista tilanteista ja ihmiskaupan uhreista, jotka eivät eri syistä tule viranomaisten tietoon.

Mitä tiedonkeruu koskee?

Tässä anonyymissä tiedonkeruussa on kyse niin sanotusta ensivaiheen tunnistamisesta, eli ihmisen kertomuksen perusteella tunnistetuista ihmiskaupan uhreista. Tämä tarkoittaa, että tiedonkeruulomake täytetään, jos järjestön tai seurakunnan kohtaaman henkilön kertomuksessa on viitteitä ihmiskaupasta ja hänen kanssaan keskustellaan ihmiskaupparikoksesta ja mahdollisuuksista avun hakemiseen. Lomakkeen täyttäminen ei edellytä sitä, että myös viranomaiset ovat tunnistaneet henkilön ihmiskaupparikoksen uhriksi.

Tiedonkeruu toteutetaan täyttämällä lomake yhden kerran kustakin ihmisestä, joka on hänen kertomuksensa perusteella tunnistettu ihmiskaupan uhriksi. Lomakkeessa ei kysytä eikä siihen saa täyttää mitään yksilöä identifioivaa tietoa. Lomakkeella kerätyn tiedon säilyttämisestä, luottamuksellisuudesta ja raportoinnista vastaa Pro-tukipiste ry.

Tiedonkeruuseen sitoutuneet organisaatiot

Tilastotietojen kerryttämiseen ovat tällä hetkellä sitoutuneet niin sanotut Neliapila-järjestöt, eli Pro-tukipiste ry, Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry ja Rikosuhripäivystys.

Pro-tukipisteen Iris-työn erityisasiantuntija antaa lisätietoja, jos järjestö tai seurakunta haluaa osallistua tiedonkeruuseen niin, että koko organisaatio sitoutuu tilastotietojen kerryttämiseen. Järjestö tai seurakunta saa linkin, jonka kautta lomakkeen voi täyttää.

Kuka täyttää lomakkeen yhteistyöasiakkuuksissa?

Tavoitteena on, että tiedonkeruulomake täytetään vain kerran yhtä ihmiskaupan uhria koskien, jotta tiedonkeruu antaisi realistisen käsityksen järjestöjen ja seurakuntien kohtaamien ihmiskaupan uhrien lukumääristä. Riskinä on, että samasta ihmiskaupan uhriksi tunnistetusta ihmisestä täytetään useampi lomake eri työntekijöiden tai yhteistyötahojen toimesta, mikä johtaisi vääristyneisiin lukuihin. Päällekkäisiä tilastomerkintöjä voi silti tapahtua, joten parhaimmillaankin anonyymillä tiedonkeruulla saadaan muodostettua perusteltu arvio järjestöjen ja seurakuntien työssä tunnistettujen ihmiskaupan uhrien määrästä ja olosuhteista.

Jos samassa järjestössä tai seurakunnassa on useampia työntekijöitä/vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka työskentelevät saman ihmiskaupan uhriksi tunnistetun ihmisen kanssa, tulee sopia, kuka täyttää lomakkeen. Samoin, jos ihminen on useamman järjestön tai seurakunnan yhteinen asiakas, täytyy sopia, että tästä ihmisestä täytetään vain yksi lomake. Jos ihmisen kanssa työskentelee useampi tähän tiedonkeruuseen sitoutunut järjestö tai seurakunta, täyttää lomakkeen se taho, joka on ensimmäisenä tunnistanut ihmisen ihmiskaupan uhriksi. Lomaketta ei täytetä niistä asiakkaista, jotka on ohjattu järjestölle tai seurakunnalle viranomaisten jo tunnistamana ihmiskaupparikoksen uhrina.

Mihin tietoa käytetään?
Lomakkeella kerättyä tietoa käytetään ihmiskaupan uhrien asemaa edistävässä vaikuttamistyössä. Pro-tukipisteen Iris-työssä tehdään lomakkeella kerrytetyistä tiedoista puolivuosittain raportti, joka julkaistaan Pro-tukipisteen verkkosivuilla ja josta tiedotetaan tiedonkeruuseen sitoutuneille järjestöille ja seurakunnille sekä keskeisille ihmiskaupan vastaisen toiminnan viranomais- ja järjestötahoille.

Ensimmäinen raportti julkaistaan syksyllä 2018. Neliapila-järjestöjen osalta tiedonkeruulla seurataan myös Yhteisvastuu-keräyksen varoilla toteutettavan ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja auttamistyön vaikuttavuutta.
Pro-tukipiste ei julkaise tai luovuta tietoja yksittäisistä tietojenkeruujärjestelmään täytetyistä lomakkeista eikä välitä mitään yksilöitä identifioivia tietoja ihmiskaupan uhreista tai muistakaan järjestöön kontaktissa olevista ihmisistä.

Tiedonkeruutoiminnan rahoitus
Tiedonkeruulomakkeella kerrytettävän tiedon säilyttämisestä ja raportoinnista vastaa Pro-tukipisteen ihmiskaupan vastainen Iris-työ, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tiedonkeruulomake on kehitetty Pro-tukipisteen Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hankkeessa (2016-2017), joka toteutettiin EU:n kansallisen sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.

Yhteydenotot ja lisätiedot tiedonkeruuseen liittyen

Essi Thesslund,
ihmiskaupan vastaisen työn erityisasiantuntija,
Pro-tukipiste ry
essi@pro-tukipiste.fi