Iris-akatemia

Iris-akatemia sisältää ihmiskaupan tunnistamiseen sekä ihmiskaupparikoksen uhrien kohtaamiseen ja auttamiseen liittyvää materiaalia. Esitteet ja animaatiot ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi tiedottamisessa, kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön työkaluina.

Esitteet

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä (suomi)

Esite Indicators of human trafficking (englanti)

Tässä esitteessä on koottuna tunnusmerkkejä, joihin perehtyminen helpottaa tunnistamaan ihmiskaupparikokseen viittaavia asioita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä.

Esite Kohti apua ja oikeuksia (suomi)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (englanti)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (blanco)

Tässä esitteessä on kuvitettuna kolme ihmiskaupan uhrin kannalta tärkeää prosessia, jotka liittyvät uhrin oikeuksiin ja avun saamiseen. Kyseessä ovat auttamiseen ja tukipalveluihin liittyvä prosessi, rikosprosessi sekä Suomessa oleskeluun liittyvä prosessi. Esitettä voi käyttää esimerkiksi asiakastyössä, kun ihmisen kanssa keskustellaan hänen tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan avun hakemiseen ihmiskaupan uhrina.

Animaatiot

Pro-tukipisteen lyhytanimaatiot sopivat koulutus- ja tiedotusmateriaaleiksi. Animaatioihin on koottu tiiviisti ja arkikielisesti tietoa ihmiskaupasta ja uhrien kohtaamisesta ja tunnistamisesta sekä erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksestä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatiot on suunniteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveystyötä tekevien järjestöjen työhön.

Animaatio 1. Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit

Animaatiossa kuvataan tiiviisti mitä ihmiskauppa voi olla ja mitkä tekijät vaikuttavat uhrin asemaan ja avun hakemisen mahdollisuuksiin. Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esitettä on hyvä käyttää animaation rinnalla esimerkiksi kouluttaessa.

Animaatio 2. Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan

Animaatio kertoo, miten esimerkiksi sosiaali- tai terveysalojen työntekijät voivat valmistautua kohtaamiseen vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa. Animaatiossa kuvataan hyviä käytäntöjä ihmiskaupan uhrin tunnistamistilanteessa, jotta kohtaaminen olisi turvallisen tuntuinen ja mahdollistaisi luottamuksen rakentumisen työntekijän ja ihmiskaupan uhrin välille.

Animaatio 3. Yhteisön voima

Animaatio kuvaa yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen merkitystä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatio toimii esimerkiksi vertaisryhmätoiminnassa keskustelun herättäjänä ja esimerkkinä siitä, miten erilaiset yhteisöt ja yksilöt voivat olla mukana haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten tavoittamisessa ja auttamisessa. Vertaistunnistaminen on yksi merkittävä väylä sille, että ihmiskaupparikosten uhrit saavat tietoa avun saamisen mahdollisuuksista.

Animaatio 4. Ihmiskaupparikoksen uhrilla on oikeus apuun

Animaatio kertoo tiiviisti mitä oikeuksia apuun ja suojeluun ihmiskaupan uhreilla Suomessa on. Animaatio kannustaa aina harkitsemaan avun hakemista. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, poliisi ja maahanmuuttoviranomaiset vastaavat uhrien tunnistamisesta ja päättävät, mitä mahdollisuuksia apuun ja suojeluun hyväksikäytön uhriksi joutuneella Suomessa on. Animaatio on tarkoitettu koulutus- ja asiakastyöhön ja vapaasti jaettavissa.

Mallinnus yhteisöille suunnatuista työpajoista

Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan!

Mallinnus yhteisöille suunnatuista työpajoista ihmiskaupan ja hyväksikäytön tunnistamisesta ja avun hakemisesta perustuu Pro-tukipisteen toiminnassa kokeiltuihin vertaistunnistamiseen tähtääviin työpajoihin. Ihmiskaupan tunnistamisen ja uhrien avun saamisen kannalta on tärkeää, että tietoa hyväksikäytöstä ja avun hakemisesta on erilaisissa haavoittuvissa asemissa eläviä ihmisiä kohtaavilla yhteisöillä. Mallinnuksessa on vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon suunnitellessa ja järjestäessä työpajoja esimerkiksi erilaisille vertaisryhmille.

Kooste yhteistyökäytännöistä

Toimivaa yhteistyötä ihmiskaupan tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa

Koosteeseen on kerätty toimivia käytäntöjä ihmiskaupan tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa ihmiskaupan uhreille esimerkiksi järjestöjen ja viranomaisten välisessä yhteistyössä. Käytäntöjä on kerätty Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hankkeen (2016-2017) aikana Suomessa toimivilta järjestöiltä, seurakunnilta ja viranomaisilta.

Selvitys järjestökentän kokemuksista ihmiskaupan tunnistamisesta ja avun tarjoamisesta

Dialogista tunnistamista – järjestökentän kokemuksia ihmiskaupan tunnistamisesta ja avun tarjoamisesta.

Selvitykseen on koottu suomalaisten kolmannen sektorin toimijoiden näkökulmia ihmiskaupan tunnistamisesta ja uhrien auttamisesta ja niihin liittyvistä haasteista. Selvitys perustuu järjestöjen ja viranomaisten haastatteluihin Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hankkeen (2016-2017) aikana.

 

Tulevat julkaisut

Pro-tukipisteen Iris-työssä luodaan käytännön sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön soveltuvaa viestintämateriaalia, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmiskaupparikosten uhrien tunnistamista ja auttamista. Iris-akatemian materiaalit perustuvat Pro-tukipisteen työssä havaittuihin tarpeisiin ja asiakas- ja tiedotustyöstä kertyneeseen osaamiseen. Tavoitteenamme on jatkossa kääntää Iris-akatemian materiaalit ja esitteet useammille kielille.

 

Iris-akatemian animaatiot, Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esite, Dialogista tunnistamista -selvitys sekä Toimivaa yhteistyötä -kooste on tuotettu osana päättynyttä Pro-tukipisteen Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hanketta (2016-2017), joka toteutettiin EU:n kansallisen sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.