Iris-akatemia

Iris-akatemia sisältää ihmiskaupan tunnistamiseen sekä ihmiskaupparikoksen uhrien kohtaamiseen ja auttamiseen liittyvää materiaalia. Esitteet ja animaatiot ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi tiedottamisessa, kouluttamisessa sekä sosiaali- ja terveysalan asiakastyön työkaluina.

Esitteet

Esite Ihmiskaupan tunnusmerkkejä (suomi)

Tässä esitteessä on koottuna tunnusmerkkejä, joihin perehtyminen helpottaa tunnistamaan ihmiskaupparikokseen viittaavia asioita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä.

Esite Kohti apua ja oikeuksia (suomi)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (englanti)

Esite Kohti apua ja oikeuksia (blanco)

Tässä esitteessä on kuvitettuna kolme ihmiskaupan uhrin kannalta tärkeää prosessia, jotka liittyvät uhrin oikeuksiin ja avun saamiseen. Kyseessä ovat auttamiseen ja tukipalveluihin liittyvä prosessi, rikosprosessi sekä Suomessa oleskeluun liittyvä prosessi. Esitettä voi käyttää esimerkiksi asiakastyössä, kun ihmisen kanssa keskustellaan hänen tarpeistaan ja mahdollisuuksistaan avun hakemiseen ihmiskaupan uhrina.

Animaatiot

Pro-tukipisteen lyhytanimaatiot sopivat koulutus- ja tiedotusmateriaaleiksi. Animaatioihin on koottu tiiviisti ja arkikielisesti tietoa ihmiskaupasta ja uhrien kohtaamisesta ja tunnistamisesta sekä erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksestä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatiot on suunniteltu ensisijaisesti sosiaali- ja terveystyötä tekevien järjestöjen työhön.

Animaatio 1. Tunnista ihmiskaupan tunnusmerkit

Animaatiossa kuvataan tiiviisti mitä ihmiskauppa voi olla ja mitkä tekijät vaikuttavat uhrin asemaan ja avun hakemisen mahdollisuuksiin. Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esitettä on hyvä käyttää animaation rinnalla esimerkiksi kouluttaessa.

Animaatio 2. Tunnista ihmiskauppa – rauhoitu kuulemaan

Animaatio kertoo, miten esimerkiksi sosiaali- tai terveysalojen työntekijät voivat valmistautua kohtaamiseen vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa. Animaatiossa kuvataan hyviä käytäntöjä ihmiskaupan uhrin tunnistamistilanteessa, jotta kohtaaminen olisi turvallisen tuntuinen ja mahdollistaisi luottamuksen rakentumisen työntekijän ja ihmiskaupan uhrin välille.

Animaatio 3. Yhteisön voima

Animaatio kuvaa yhteisöjen ja sosiaalisten verkostojen merkitystä vaikeista tilanteista selviytymisessä. Animaatio toimii esimerkiksi vertaisryhmätoiminnassa keskustelun herättäjänä ja esimerkkinä siitä, miten erilaiset yhteisöt ja yksilöt voivat olla mukana haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten tavoittamisessa ja auttamisessa. Vertaistunnistaminen on yksi merkittävä väylä sille, että ihmiskaupparikosten uhrit saavat tietoa avun saamisen mahdollisuuksista.

Tulevat julkaisut

Pro-tukipisteen Iris-työssä luodaan käytännön sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön soveltuvaa viestintämateriaalia, jonka tarkoituksena on helpottaa ihmiskaupparikosten uhrien tunnistamista ja auttamista. Iris-akatemian materiaalit perustuvat Pro-tukipisteen työssä havaittuihin tarpeisiin ja asiakas- ja tiedotustyöstä kertyneeseen osaamiseen. Tavoitteenamme on jatkossa kääntää Iris-akatemian materiaalit ja esitteet useammille kielille.

Alkuvuodesta 2018 Iris-akatemiassa julkaistaan tilannekatsaus järjestöjen ja seurakuntien kohtaamasta ihmiskaupasta, mallinnus ihmiskaupan vertaistunnistamiseen liittyvistä työpajoista, kooste hyvistä käytännöistä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä ihmiskaupan uhrien auttamisessa sekä neljäs animaatio, jonka aiheena ovat ihmiskaupan uhrin oikeudet Suomessa. Iris-akatemian animaatiot ja Ihmiskaupan tunnusmerkkejä -esite sekä tässä mainitut tulevat julkaisut on tuotettu osana päättynyttä Pro-tukipisteen Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hanketta (2016-2017), joka toteutettiin EU:n kansallisen sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.